ร้อยเอ็ดจัดแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพเลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพเลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–


ทวี รอง.ผวจ.รอ.ประธานแนะแนวอาชีพจัดหางาน/nuk

เมื่อเช้าวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:30 น.ณโรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีเปิดวันแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการดำเนินงานของ นางสาวกาญจนาหันชัยศรี จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 500 คน เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพเลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตรงตามบุคลิกภาพทักษะและความถนัดของตนเอง

นางสาวกาญจนา หันไชยศรี จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทำแนะแนวอาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงาน กำลังคนในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ที่มีคุณภาพ สอดรับกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานจึงได้จัดงานวันแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกอบอาชีพ และให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โลกการศึกษา โลกของอาชีพ แหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไป ประกอบการพิจารณาวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพ เลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ตรงตามบุคลิกภาพทักษะและความถนัดของตนเอง ซึ่งสามารถนำความรู้ไปหางานทำ มีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนสนองตอบตามนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย แนวทางการมีงานทำ และตลาดแรงงานในอนาคตการทดสอบ ความรู้ทางด้านอาชีพตามมติคณะรัฐมนตรี,การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระจำนวน 6 อาชีพ,การให้คำปรึกษาแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ,การแนะแนวการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/081782129–

%d bloggers like this: