วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งแจงอปท.อย่าเพิกเฉยอาจผิดกฎหมายได้ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งแจงอปท.อย่าเพิกเฉยอาจผิดกฎหมายได้
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–


เตรียมรับมือภัยแล้ง/nuk

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด(กอปภ.จ.รอ.) ครั้งที่ 1/2562” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้


1.การคาดหมายลักษณะอากาศระยะ 3 เดือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ.2562 คาดว่า ปริมาณฝนรวมของประเทศไทยจะต่ำกว่าค่าปกติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีปริมาณฝนรวม ต่ำกว่าปกติร้อยละ 10 หรือประมาณ 110-160 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 150 มม.) อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติ โดยประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34-36 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 34.9°C.) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23-24 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 23.2°C.) อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส


2.สถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดปัญหาวิกฤติ ในการนำน้ำดิบมาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค/บริโภคในขณะนี้ ได้แก่ แม่น้ำชี ที่ใช้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่การประปาฯ สาขาร้อยเอ็ด และลำน้ำเสียวใหญ่ ตำบลเมืองบัว ที่ใช้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่การประปาฯ สาขาสุวรรณภูมิ(สถานีผลิตนำปะปาตำบลเกษตรวิสัย และตำบลเมืองบัว)


3.สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ถึงมาตรการการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ
4.ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจ ซ่อมแซมแหล่งเก็บกักน้ำ และภาชนะเก็บน้ำกลางให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ และจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน

5.ให้ฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นที่ สอดส่อง ทำความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากกรณีการแย่งชิงน้ำ หรือการนำประเด็นการขาดแคลนน้ำมาใช้จัดตั้งกลุ่มมวลชนเพื่อสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง

ข้อห่วงใยจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝากพี่น้องประชาชนไม่ให้ทำการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ตอซังข้าว อ้อย วัชพืชที่อาจทำให้เกิดหมอกควันและมลพิษในอากาศ และป้องกันไฟไหม้ลุกลามเข้าไปบ้านเรือนราษฎรและชุมชนในช่วงฤดูแล้ง

—///–สมนึก-บพิตร/รายงาน0817082129-
(ฝ่ายเลขานุการ กอปภ.จ.ร้อยเอ็ด 043-513097)

%d bloggers like this: