ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าว พ.ศ. …. นำโดย พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ แถลงข่าวในประเด็นการทบทวนร่าง พ.ร.บ. ข้าว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.50 นาฬิกา ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าว พ.ศ. …. นำโดย พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ แถลงข่าวในประเด็นการทบทวนร่าง พ.ร.บ. ข้าว 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เน้นย้ำว่า หลักการของร่างพ.ร.บ.ข้าว มุ่งเน้นไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวนา การยกร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกภาครัฐ ในการขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริม พัฒนาชาวนา รวมถึงภาคการผลิตและภาคการตลาดให้มีความเข้มแข็ง ให้ผลผลิตข้าวมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น โดยร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา

(รายละเอียดตามแนบ)

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: