พ.อ. อดุลย์ ชมเย็น รอง ผบ.กกล.รส.จว.นว./รอง ผบ.มทบ.๓๑ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

เมื่อ ๒๕ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พ.อ. อดุลย์ ชมเย็น รอง ผบ.กกล.รส.จว.นว./รอง ผบ.มทบ.๓๑ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส คือ นาย ส้มเกลี้ยง สีตะระโส ราษฎร ม.๗ ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จว.น.ว. เพื่อให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย โดยร่วมกับ นาย กำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง , กิ่งกาชาด อ.ชุมแสง , หัวหน้าส่วนราชการ อ.ชุมแสง ผู้นำท้องที่ , ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีฯ โดยในการนี้ได้มอบบ้านเลขที่ ๙๖/๑ ม.๗ ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง และของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

%d bloggers like this: