ร้อย.รส.ที่ ๕ (บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๕) อ.ไชยปราการ ร่วมดำเนินกิจกรรม “เสาธง ๕ นาที”

เมื่อ ๒๕ ก.พ.๖๒ ร้อย.รส.ที่ ๕ (บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๕) อ.ไชยปราการ ร่วมดำเนินกิจกรรม “เสาธง ๕ นาที” บรรยายให้ความรู้ในเรื่องหน้าที่การสร้างระเบียบวินัย, การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ โทษของการเผาป่า ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ๖๑ วันห้ามเผา ในห้วงวันที่ ๑ มี.ค.– ๓๐ เม.ย.๖๒ ณ รร.บ้านสินชัย ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จว.ชม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

%d bloggers like this: