ร้อยเอ็ด—นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการอบรม สัมมนา ให้ความรู้การบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1

ร้อยเอ็ด—นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการอบรม สัมมนา ให้ความรู้การบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2562) 11.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดการอบรม สัมมนา ให้ความรู้การบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ ผู้นำเกษตรกร และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ GI เข้าร่วม

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่ โดยพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ขึ้น เพื่อให้บุคลากร ชุมชน เกษตรกรที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการติดตามและประเมินผลการเพาะปลูกได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้เป็นระบบติดตามและบริหารจัดการข้าวแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) จึงได้จัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้การบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรชุมชน เกษตรกรที่เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้ในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยชุมชนและระบบตรวจสอบติดตามกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI และ GAP ด้วยเทคโนโลยี QR Code โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถถ่ายทอดและนำองค์ความรู้เพื่อใช้ในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ผู้นำเกษตรกร เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ GI กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม—ผู้สื่อข่าว
รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: