นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2561

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาในเรื่องขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษาเป็นกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย / ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายไปต่างจังหวัด / การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 / ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ กรณีได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาอื่น / ขออนุมัติส่งคำร้องขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสังกัดหน่วยงานอื่น / การแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา /

อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ / การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ / ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ / ขออนุมัติตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว. 17/2552 และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

//////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม–ผู้สื่อข่าว
รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: