วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“เชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อน ศพก.ครั้งที่ 2/2562”

“เชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อน ศพก.ครั้งที่ 2/2562”

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯเป็นเวทีพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นหลักในการดำเนินงาน คือระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and Visit System : T&V System)

ซึ่งมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับต่างๆ ผ่านเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 182 คน จากสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และอำเภอ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ และระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดหาพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร โดยวิทยากรจากสำนักคลังจังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ และสามารถ นำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรได้อย่างถูกต้อง และในส่วนของเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า เวทีนี้ เป็นเวที ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ที่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและสรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป

%d bloggers like this: