วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังภัยแล้ง เน้นย้ำเกษตรกร ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด”

“เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังภัยแล้ง เน้นย้ำเกษตรกร ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอฮอด นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พบปะเกษตรกร ผู้นำเครือข่าย 7 อำเภอ 70 ราย ประกอบด้วย อำเภอสันป่าตอง จอมทอง ดอยหล่อ ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย และแม่แจ่ม ในการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำเครือข่าย ศพก.ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อให้ประธานศูนย์เครือข่าย สามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์เครือข่าย ศพก. ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่าย การบูรณาการ การทำงานของ ศพก. แปลงใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ซึ่งมีหัวข้อในการฝึกอบรมได้แก่ การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.จ.เชียงใหม่, เทคนิคการพูดในที่ชุมชน, การขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วย แอพพลิเคชั่น Farmbook และการสรุปประเด็น และการนำเสนอ ในการนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เน้นย้ำ การเฝ้าระวังสถานการณ์ ภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เกษตรกร หมั่นสำรวจแหล่งน้ำ ของตนเอง ให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชและการปลูกพืชใช้น้ำน้อย.

 

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: