วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และการบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2562เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร/ ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และการบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2562เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

เมื่อเช้าวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออาจสามารถ(นายหนูทัศน์ คำแพง) หมู่ 16 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีFiel Day และการบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2562 โดยการดำเนินงานของ นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายเรืองวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามาร,พัฒนาการอำเภออาจสามารถ,กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลอาจสามารถ,องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ,นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถและคณะ

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะดำเนินการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร เริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในการวางแผนการผลิตการเข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังวัตถุประสงค์การจัดงานและลำดับการเข้าเรียนรู้ตามสถานีต่างๆ,พิธีเปิด,ประธานลั่นฆ้องเปิดงาน,ประธานมอบธงสีประจำสถานีให้แก่เกษตรกรจำนวน 4 สถานีประธานสาธิตการทำนาหยอด,ประธานและหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามสถานีเรียนรู้ สถานีตามลำดับ

คือสถานีที่ 1 เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวสถานีที่ 2 เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานสถานีที่ 3 เรื่องการจัดการดินปุ๋ยสถานีที่ 4 เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด สรุปผลการเรียนรู้ตอบคำถามและมอบรางวัลเกษตรกร,ชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐเอกชน,กิจกรรมการจำหน่ายผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนให้แก่เกษตรกร

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวเปิดว่า.- ขอให้ หน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสาน กับภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้ทั้ง 882 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจากการรายงานทราบว่าในจังหวัดร้อยเอ็ดมีจำนวน 20 แห่ง ได้มีการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสินค้าหลัก ของพื้นที่ และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น อย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ กับพื้นที่ของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกร จะสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ ในไร่นาของตนเอง และทำให้การผลิตในฤดูการผลิตใหม่นี้ เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างผลตอบแทน ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ หวังว่าพี่น้องเกษตรกรจะ ได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ มายึดถือปฏิบัติและขยายผล ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

–///—ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-

%d bloggers like this: