วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม Social Smart City ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด.!!

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม Social Smart City ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด.!!
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นาง สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เขต 12 และคณะ เดินทางมาที่ เทศบาลตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองหงส์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการดำเนินงาน นำเสนอ
ผลการดำเนินงานตำบลต้นแบบด้านสังคม (Social Smart City) ในพื้นที่ตำบล เยี่ยมชมกิจกรรม ณ บริเวณโดมกิจกรรม ร่วมชมการแสดงต้อนรับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองหงส์ การสาธิตการทอผ้า สาธิตการทอพรมเช็ดเท้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น
ต่อมาได้เดินทางมารือข้อราชการ ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ห้องรับรองบ่อพันขัน ศาลากลางจังหวัด และประชุมมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้บรรลุ โครงการฯ/แผนงานต่างๆ ของ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป
มีสัมภาษณ์ นาง สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เขต 12

«:»»»»»»»»»»»»»
ศรีไพร ทูลธรรม ทีมงานให้เครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: