วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อุบลเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงรณรงค์ประกาศกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมงน่านน้ำภายใน/จ่าเอกศักดา สมศรี หัวหน้าและคณะสถานีวิทยุกรมประมงร้อยเอ็ดFM101.50MHz/043 569 274.-ภาพ/สมนึก-กนกวรรณ(0817082129) สมาชิกประมงสัมพันธ์-ข่าว

อุบลเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงรณรงค์ประกาศกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมงน่านน้ำภายใน

/จ่าเอกศักดา สมศรี หัวหน้าและคณะสถานีวิทยุกรมประมงร้อยเอ็ดFM101.50MHz/043 569 274.-ภาพ/สมนึก-กนกวรรณ(0817082129) สมาชิกประมงสัมพันธ์-ข่าว

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณริมแม่น้ำมูล หน้าวัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ประกาศกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมง น่านน้ำภายใน ประจําปี 2562 โดยการดำเนินงานของ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ดร.ถาวร ทันใจ และคณะ นายปัญญาเศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พี่น้องชาวประมง ประชาชนร่วมงาน พร้อมนี้ จ่าเอกศักดา สมศรี หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงร้อยเอ็ด FM101.50MHz นำทีมงานถ่ายทอดสดตลอดพิธีฯ โดย ดร.ถาวร ทันใจ ผอ.กองจรวจการประมง ได้ออกอากาศสด พบกับพี่น้องเกษตรกร ชาวประมง เพื่อให้ช่วยเฝ้าระวังร่วมกันเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำจืด เพิ่มอาหารโปรตีน เพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกด้วย

โดยระยะเวลาห้ามมิให้ทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ประจำปี 2562 แบ่งเป็น 3 ห้วงเวลาตามลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ คือ กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 31 สิงหาคม 2562 จำนวน 40 จังหวัด อาทิ ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคใต้ 10 จังหวัดกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน 2562 จำนวน 33 จังหวัดอาทิภาคกลาง 22 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด กรมที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคมจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่พื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัดและพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ภายในห้วงเวลาที่ประกาศกำหนดให้เป็นฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ ตามระยะเวลาในแต่ละกลุ่ม ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงเว้นแต่การใช้เครื่องมือวิธีการทำการประมงหรือทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำที่ให้ทำการประมง

ดร.ถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมงกล่าวรายงานว่า.-ทุกปีเมื่อถึงฤดูฝนจะมีสภาวะการชะล้างหน้าดินของน้ำฝน พร้อมทั้งพัดเอาตะกอนและธาตุอาหารต่างๆไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองหนองบึงและแหล่งน้ำต่างๆในระดับสูงขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีแดงทำให้ชาวประมงเรียกช่วงเวลานี้ว่าฤดูน้ำแดง จากสภาวะทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้สัตว์น้ำจืดผสมพันธุ์และวางไข่ในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประมงได้พิจารณาเห็นสมควรกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมงเพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่กำลังมีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกให้ถูกทำลายเกินสมควร สำหรับในปีนี้ปี 2562

กรมประมงได้ประกาศกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขการทำประมงโดยประกาศดังกล่าวกำหนดพื้นที่และระยะเวลาห้ามมิให้ทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ประจำปี 2562 โดยแบ่งเป็น 3 ห้วงเวลาตามลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 31 สิงหาคม 2562 จำนวน 40 จังหวัดกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน 2562 จำนวน 33 จังหวัดและกลุ่มที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคมจำนวน 4 จังหวัด

ภายในห้วงเวลาที่ประกาศกำหนดให้เป็นฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ตามระยะเวลาในแต่ละกลุ่มดังกล่าวข้างต้นห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงเว้นแต่เป็นการใช้เครื่องมือวิธีการทำการประมงหรือทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำที่ให้ทำการประมงอาชิ อาทิ ทำการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ตต่อกันเป็นสายมากกว่า 1 ตัว,ทำการประมงโดยใช้ตะแกรงสวิงช้อนและชะนางซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตรและไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่ 3 เครื่องมือขึ้นไป,ทำการประมงโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร

การจัดพิธีประกาศกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำประมงน่านน้ำภายในประจำปี 2562 ในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงประชาชนเกิดจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการร่วมมือกันไม่จับสัตว์น้ำในฤดูที่มีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนซึ่งเป็นมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและในปีนี้

ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมภายในงานมีดังนี้ 1 กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของนักเรียนและยุวชนซึ่งดำเนินการไปตั้งแต่ 7:00 นของวันนี้แล้ว 2 กิจกรรมสวนสนามทางเรือ 3 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 4 กิจกรรมการแสดงนิทรรศการด้านการประมง

นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดว่า.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมงเล็งเห็นความสำคัญของการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูมีไข่และวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน จึงเร่งประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องชาวประมงและประชาชนเพื่อจะหนักถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำ ในช่วงฤดูวางไข่ จะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้น

รวมทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวประมงในอนาคต จึงขอเชิญชวนพวกเราร่วมมือกันสร้างความดีสร้างชีวิต ด้วยการให้สัตว์น้ำได้มีโอกาสผสมพันธุ์วางไข่และเจริญเติบโตเพิ่มพูน ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีใช้อย่างยั่งยืน ให้มีความสมบูรณ์ตลอดไป นำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนต่อไป และขอขอบคุณจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวประมง ที่เป็นส่วนสำคัญยิ่งในการให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจัง ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและควบคุมการทำการประมง ให้เป็นไปตามกฎหมาย

/จ่าเอกศักดา สมศรี หัวหน้าและคณะสถานีวิทยุกรมประมงร้อยเอ็ดFM101.50MHz/043 569 274.-ภาพ/สมนึก บุญศรี(0817082129)-กนกวรรณ อ้วนศรีเมือง/สมาชิกประมงสัมพันธ์-ข่าว

%d bloggers like this: