วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและเฝ้าระวังโรคอหิวาห์สุกร(AFS) /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและเฝ้าระวังโรคอหิวาห์สุกร(AFS)

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

วันที่ 22 มิถุนายน 62 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมกับพนักงานไข้หวัดนก พนักงานจ้างเหมา ช่วยงานด้านสัตว์ปีก และพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อค้นหาสัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติ และเฝ้าระวังโรคสัตว์ในสัตว์ปีกและสุกร พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือนให้เข้าระบบ Good Farming Management
(GFM)

และให้ความรู้พร้อมคำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือหากพบอาการผิดปกติ(ตามเอกสารที่แจก) ในสุกร ให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 18. อำเภอ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองจำนวน. 151 ราย จำนวน 3,758 ตัว เป็ด 3 ราย 30ตัว ไก่ไข่ 5. ราย จำนวน 55 ตัว และ สุกร 9 ราย จำนวน 65 ตัว จากการค้นหาและตรวจเยี่ยมไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วย/ตายผิดปกติตามคำนิยาม

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
นางปุณชรัสมิ์. บุญมาก
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล-ภาพ

%d bloggers like this: