วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดอบรมผู้เลี้ยงโคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐาน GAP ผู้บริโภคเนื้อโคที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน ปราศจากสารตกค้าง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817072129

ร้อยเอ็ดอบรมผู้เลี้ยงโคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐาน GAP ผู้บริโภคเนื้อโคที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน ปราศจากสารตกค้าง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817072129


อบรมผลิตโคเนื้อให้ได้มาตรฐานGAP:MOITC:ชสอท.nuk-0817082129

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00 น ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตโคเนื้อคุณภาพ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐานจีเอพี โดยการดำเนินงานของนายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60 คน เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้ออยู่แล้วจากทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 5 อำเภออำเภอละ 1 กลุ่มกลุ่มละ 10 ราย รวม 50 ราย โดยผู้ได้รับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อให้เข้าสู่มาตรฐานจีเอพี วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และศึกษาดูงานที่ศรีภักดีฟาร์มจังหวัดศรีสะเกษ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-นับว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้นในการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

ขอให้ท่านนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการผลิตโคเนื้อ ให้ได้มาตรฐาน มีมาตรฐานซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่เนื้อโคของเกษตรกร และทำให้ผู้บริโภคโดยรวม บริโภคเนื้อโคที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน ปราศจากสารตกค้างอีกด้วย

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOUTCr./สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-

%d bloggers like this: