นครนายก – เทคนิคนครนายก พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อสร้างกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ

นครนายก – เทคนิคนครนายก พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อสร้างกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ร่วมกับ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง” เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยกระดับมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ได้พัฒนาให้ครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์วิชาชีพที่มีมาตรฐาน ทั้งในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ สามารถวางแผนการจัดการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

นักศึกษาระบบทวิภาคีได้ เรียนรู้เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหา สนับสนุน ผลักดันให้นักเรียน นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน โดยกระบวนการดูแลนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ครูฝึก 1 คน ดูแลนักเรียน นักศึกษา 10 คน และระดับปริญญาตรี ครูฝึก 1 คน ดูแลนักศึกษา 8 คน ทั้งนี้มีครูฝึกในสถานประกอบการเข้าร่วมการอบรม 45 คน จากสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครนายก 43 แห่ง อาทิ บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ไทยมิตซิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอีไพพ์ จำกัด บริษัท ฮอนด้า โลจิตสติกส์ เอเชีย จำกัด บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โรงแรม สีดารีสอร์ท โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และครูประจำแผนกวิชา 14 คน โดยจะร่วมกันเขียนแผนการฝึกอาชีพระหว่างครูของสถานศึกษากับครูในสถานประกอบการ เรียนรู้การกำกับ ดูแล นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี เทคนิคการสอนงาน และการเขียนแผนการฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมฝึกอาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายบรรพต ดาวล้อม ผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก นายสมโภชน์ ธีรวัฒนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และนายอาคม จันทร์ศิริ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า การจัดการอาชีวศึกษา ได้มีรูปแบบการเรียน 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคนครนายกได้จัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งการกำหนดหลักสูตร กิจกรรมการเรียน และการวัดผล ประเมินผล โดยนักเรียน นักศึกษาจะใช้เวลาเรียนรู้ภาคทฤษฎีในสถานศึกษา และภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน เจตคติที่ดีในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความชำนาญในวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นกำลังคนอาชีวศึกษาที่สำคัญในพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป …

อำพล เทียนงาม นครนายก

%d bloggers like this: