วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“สำนักงานคุมประพฤติยโสธร ประชุมสามัญ อสค. ครั้งที่2/2562

“สำนักงานคุมประพฤติยโสธร ประชุมสามัญ อสค. ครั้งที่2/2562
“สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประชุมสมัยสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ครั้งที่2/5262”

3 กรกฎาคม 62 เวลา 10.30 ชั้น2 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรมอบหมายนางสาวจิตติมา กันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและนายรุ่งโรจน์ แก่นแก้ว ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธรร่วมเป็น ประธานที่ประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยได้ให้ความรู้ความเข้าใจและนโยบายการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติโดยเน้นความพร้อมในการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองตามนโยบาย 4 P คือ เ การสร้างระบบงานคุมประพฤติให้เป็นหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน และสร้าสมดุลระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูและการบังคับใช้กฎหมาย
2. Professional การทำงานแบบมืออาชีพสร้างมาตรฐานทั้งบุคลากรการปฎิบัติงานและหน่วยงาน
3. Progressive เร่งพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการทำงานและการให้บริการและ
4. Proactive เน้นการทำงานเชิงรุก หากการทำงานแบบเดิมการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ตามแผน4ปี(2561-2564) โดยการสร้างพลังเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ชุมชนส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง ในการป้องกันยาเสพติด

อาสาสมัครคุมประพฤติต้องทำงานแบบมืออาชีพ มีการพัฒนางาน พัฒนาความรู้ พัฒนาตนเอง ต้องทำงานแบบเชิงรุกเข้าทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างเครือข่าย สร้างและส่งเสริมคนดีคืนสู่สังคม และต้องพัฒนาตนเองให้ทันสมัยทันเทคโนโลยี่ยุค 4.0 ให้ได้เพื่อสร้างองค์กรให้ก้าวทันโลกต่อไปและทีประชุมได้ประกาศรายชื่ออาสาสมัครคุมดีเด่นระดับกระทรวงยุติธรรม 4 คนคือ อสค.เศรษฐี สุรศิลป์ อสค.ทองพูน สุรศิลป์ อสค.พลากร. แก้วขวัญข้าและอสค.นุชนาฏ สังขะรมย์ ์พร้อมกับการประกาศรายชื่อ อสค.ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน12 คนและมีการมอบประกาศเชิดชูเกียรติเมื่อวันที่18 มิถุนายน. 2562. ที่ผ่านมาและนายรุ่งโรจน์ แก่นแก้วได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชมรมTO BE NUMBER ONE สำนักงานคุทประพฤติจังหวัดยโสธร ด้วย เราจะรวมพลังสร้างสรรค์ เพื่อป้องยาเสพติด

//พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าว ยโสธร ภาพ-ข่าว

%d bloggers like this: