วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“เชียงใหม่ ดันเกษตรแปลงใหญ่ สู่แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ปี 2562 “

“เชียงใหม่ ดันเกษตรแปลงใหญ่ สู่แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ปี 2562 “

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ มอบหมายให้คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด ( COO ) ประกอบด้วยผู้แทนจาก กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่,โครงการชลประทานเชียงใหม่,สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ระดับ จังหวัด ของแปลงใหญ่มะม่วง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว และแปลงใหญ่กาแฟ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งการประกวดคัดเลือก มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น และเผยแพร่เกียรติคุณและเผยแพร่สู่สาธาณชน เป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ,เพื่อกระตุ้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการประกวดในระดับจังหวัด จะได้ดำเนินการคัดเลือกแปลงที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดละ1แปลง และ ส่งผลการคัดเลือกให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ดำเนินการคัดเลือก แปลงใหญ่ดีเด่น ในระดับเขตต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: