วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพิธีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดสองอำเภอ700ชุด

ร้อยเอ็ดพิธีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดสองอำเภอ700ชุด

PALANCHAI TV/ชสอท./MOITC/nuk-vised-komgrich/0817082129-ข่าว


/PALANCHAI TV/ชสอท./MOITC/ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/วิเศษ-รองปธ./คมกฤช-บริหาร/0817082129-

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.30 นณศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ 2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายวัลลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี แบะคณะ รวมทั้งสิ้น 700 ชุด

นายวัลลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า.- ด้วยพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อประชาชนชาวไทยที่ประสบความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาติของทุกพื้นที่ จึงโปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมามอบ ให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ นอกจากเพื่อบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ระดับหนึ่งแล้ว ยังทำให้ได้เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และจะได้นำความกราบทูลเพื่อทรงทราบฝ่าพระบาทต่อไป

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวต้อนรับพร้อมรายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ดว่า.-ในนามของราษฎรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ประสบอุทกภัย ต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้

จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ซึ่งส่งผลให้ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบในเบื้องต้นจำนวน 7 อำเภอ 80 ตำบล 1,020 หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 61,738 ครัวเรือนได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด,เสลภูมิ,เมืองสรวง,โพนทอง,ธวัชบุรี,โพธิ์ชัย และอำเภอจังหาร ซึ่งการให้ความช่วยเหลือจังหวัดอำเภอร่วมกับ ทหาร ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

และในวันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับถุงยังชีพพระราชทานทั้งสิ้น 700 ชุดโดยได้กำหนดจุดรับถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 2 จุดดังนี้จุดที่ 1 เวลา 10.30 นณ.ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ 2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด,จุดที่ 2 เวลา 11.30 น.ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านวลลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวให้กำลังใจแก่ประชาชนและมอบถุงยังชีพและยาพระราชทานโดยลำดับ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-จากการสำรวจรวมพื้นที่ประสบภัยจำนวน 201 หมู่บ้านในพื้นที่ 14 ตำบล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนประมาณ 63,737 คน 27,084 ครัวเรือนเสียชีวิต 3 คน พื้นที่ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น ได้แก่ อาคารสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือน 190 หลัง ยุ้งข้าว 13 แห่งคอกสัตว์ 12 หลัง วัด 1 แห่งพื้นที่และทรัพย์สินทางการเกษตรนาข้าว 37,354 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน 158 สาย สะพาน 3 แห่ง ฝาย 1 แห่ง ด้านประมงบ่อปลา 2 บ่อ

ทางอำเภอได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วย จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กำลังจะเข้าสู่สภาวะปกติ พี่น้องประชาชนมีภาวะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะดำเนินการเร่งรัดฟื้นฟูแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/สมนึก-ประธาน/วิเศษ-รองปธ./คมกฤช-บริหาร/0817082129-รายงาน

%d bloggers like this: