วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562 ที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย  ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562 ที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร


วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนามาตราฐานการท่องเที่ยวไทย และเข้ารับมอบโล่ห์ มาตราฐานการท่องเที่ยวไทย ประเภทนันทนาการ ประจำปี 2562

ซึ่งการดำเนินการจัด “พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” ประจำปี 2562 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับสากล ผ่านการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา มีสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองแล้วมากกว่า 5,000 แห่ง ซึ่งในปี 2562 มีผู้ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 443 ราย และหนึ่งในนั้นก็คือ “สวนสัตว์เชียงใหม่” ที่ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: