วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด… พชอ.พื้นที่!!!ผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภัยเบื้องต้น ในเขตอำเภอโพนทอง

ร้อยเอ็ด…
พชอ.พื้นที่!!!ผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภัยเบื้องต้น ในเขตอำเภอโพนทอง

*วันนี้ อังคารที่ 3 ก.ย.2562 เวลา 09.30 น.ณ.หอประชุมอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ดร.ณิรัชกร ทองน้อย ประธานกรรมการ(พชอ.)หรือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพื้นที่ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมอบเงินจำนวนหนึ่งให้ผู้ประสพภัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เบื้องต้น
**สืบเนื่องจากพายุโซลร้อน”โพดุล”เคลื่อนตัวพัดผ่านประเทศไทยในช่วงวันที่ 29 ส.ค-1 ก.ย.2562 ส่งผลให้น้ำป่าเทือกเขาดงแม่เผตเขตอำเภอโพธิ์ชัยที่ไหลมาตามลำห้วยสาขาผ่านในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง 3 สาขาไหลลงสู่ลำน้ำพะยัง ท่วมเอ่อล่นไหล่บ่าตามถนน ตรอก -ซอก-อย่างรวดเร็ว ในเวลา 15.00น.ของวันที่ 31 ส.ค.2562 จนไม่สามารภเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงได้ทัน ทำให้ร้านค้าในตลาดสด และเขตเทศบาลมีทรัพ์สินเสียหาย
***นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง หรือ“ก.ช.ภ.อ.”คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอพูดถึงการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามมติของ ก.ช.ภ.อ.ความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอำเภอครั้งนี้จำนวน 14 ตำบล 196 หมู่บ้าน ภายในวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดสรรให้ …

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

%d bloggers like this: