วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด… แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ขอรายงานโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ขณะนี้ได้รับผลกระทบจาก พายุ “โพดล” และพายุ “ดีเปรสชั่น” จำนวน 11 สาย

ร้อยเอ็ด…
แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ขอรายงานโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ขณะนี้ได้รับผลกระทบจาก
พายุ “โพดล” และพายุ “ดีเปรสชั่น” จำนวน 11 สาย ดังนี้

*3 ก.ย.62 เวลา 16.30 น.แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ขอรายงานโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ขณะนี้ได้รับผลกระทบจาก

พายุ “โพดล” และพายุ “ดีเปรสชั่น” จำนวน 11 สาย ดังนี้

1. สาย รอ.4078 จำนวน2 ช่วงคือช่วงที่ 1 กม.ที่ 2+600 – 6+000 (บ.นาแซง ต.นาแซง อ.เสลภูมิ-บ.หนองแห้ว

ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ) น้ำท่วมผิวทางสูงประมาณ 0.0 ม. ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

และช่วงที่2 กม.ที่ 9+650 – 9+800 (บ.ก่เยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ-บ.ทำโพธิ์ ตวังหลวง อ.เสลภูมิ) น้ำไหลกัดเซาะ

ทางขาด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ (สายทางในความรับผิดชอบของ บทช.โพนทอง)

2 สาย รอ.4035 ช่วง กม.ที่ 24+350 – 24+600 (บ.วังยาว ตวังสามัคคี อ.โพนทอง-บ.หนองแวงห้วยทราย ต.ชุมพร

อ.เสลภูมิ) น้ำไหลกัดเซาะทางขาด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

3.สาย รอ.202ไ ช่วง กมที่ 7+025-7+650 (บ.หนอง-บ.เขวา ต..ขวา อ.เสลภูมิ)

ระดับน้ำท่วมผิวทางสูงประมาณ 0.20 ม. สามารถสัญจรผ่านได้ (สายทางในความรับผิดชอบของ บทช.อาจสามารถ)

4. สาย รอ.2051 ช่วงที่ 1 กม.ที่ 7+650 -8+250 (บ.นางเลา ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ) น้ำท่วมผิวทางสูงประมาณ 0.60 ม. ไม

สามารถสัญจรผ่านได้ และช่วงที่2 กม.ที่ 9+150 – 11+170 (บ.บ่อแก ต.บึงเหลือ- บ.หนองเทา ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ)

ระดับน้ำท่วมผิวทางสูงประมาณ 1.00 ม. ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ (สายทางในความรับผิดชอบของ บทช.อาจสามารถ)

5.สาย รอ.4043 ช่วง กมที่ 4+385 – 4+403 (เส้นทางขึ้นพระมหาเจดีย์ชัยมงคล น้ำไหลกัดเซาะคันทางบริเวณไหล่ทาง

สามารถสัญจรผ่านได้

6. สาย รอ.3033 ช่วงที่ 1กม.ที่ 0+550 -0+600 (บ.สังข์ ต.สะอาดสมบูรณ์-บ.อุ่มม้า ต.เมืองทอง อ.เมือง) น้ำไหลกัด

เซาะคอสะพานชำรุด รถเล็กสามารถสัญจผ่านได้ และช่วงที่ 2 กม.ที่ 10+860 – 10+900 (บ.หนองนาใหญ่ – บ.โนนส่วาง

ต.นาโพธิ์ อ.เมือง) น้ำไหลพาดกัดเซาะทางขาด รถยนต์ไม่สามารสัญจรผ่านได้ (สายทางในความของ ขทช.รอ)

7.สายรอ.4011 ช่วง กม.ที่ 10+050 – 10+225 (บ.หวาย ต.ภูงิน อ.เสลภูมิ-บ.คำแดงต.เดิด อ.เมืองยโสธร) ระดับน้ำ

ท่วมผิวทางสูงประมาณ 0.50 ม. ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ (สายทางในความรับผิดชอบของ บทช.โพนทอง)

8.สายรอ.3039 ช่ง กม.ที่ 26+975- 27+500 (บดอนไผ่ ตนิเวศน์อ.ธวัชบุรี-บ.ยางน้อยต.อุ้มม้า อ.ธวัชบุวี ระดับน้ำ

ท่วมผิวทางสูงประมาณ 0.10 ม. รถสามารถสัญจรผ่านได้ (สายทางในความรับผิดชอบของ ขทช.ร้อยเอ็ด)

9. สาย รอ.4028 ช่วง กม.ที่ 3+527 -3+530 (บ.เหล่าขุมมัน- บ.หนองแข้ดง ต.บึงงามอ.หนองพอก) น้ำไหลกัดเซาะ

บิริเวณสะพาน กว้าง 3.00 ม. สัญจรผ่านได้ (สายทางในความรับผิดชอบของ บทช.โพนทอง)

10.สาย รอ.4040 ช่วง กม.ที่ 8+875- 8+895 (บ.หนองว้า – บ.ฉวะ ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก) น้ำไหลกัดเซาะผิวทาง กว้าง

2.50 สัญจรผ่านได้ (สายทางในความรับผิดชอบของ บทช.โพนทอง)

11.สาย รอ.4009ช่วง กม.ที่ 9+725- 9+735 (บ.ป้ากุง – บ.เหล่าล้อ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ) น้ำไหลกัดเซาะผิวทาง

กว้าง 2.50 สัญจรผ่านได้ (สายทางในความรับผิดชอบของ ขทช.รอ)

12.สาย รอ.4042 ช่วงที่ 1 กม.ที่0+000-0+050 (บอก้อต.หน่อม อ.อาจสามารถ) น้ำท่วมผิวจราจรสูง0.50 ม. รถ

เล็กสัญจรผ่านไม่ได้ ช่วงที่ 2 กม.ที่ 3+000-3+005 (บ.โนนแฮดต.หน่อม อ.อาจสามารถ) น้ำไหลกัดเซาะคันทางท่อลอด

เดิม ช่วงที่3 กม.ที่ 9+700 – 10+500 (บ.กุดเขียว- บ.ซีโหล่น ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ) น้ำไหลกัดเซาะท่อลอดเดิม,กัด

ซาะผิวจราจร และช่งที่ 4 กมที่ 16+900 – 17+400 (บ.ซีโหล่นต.บ้านแง-บ.ธาตุตโผนเมือง อ.อาจสามารถ) น้ำไหล

กัดเซาะผิวจราจรเสียหาย (สายทางในความรับผิดชอบของ บทช.อาจสามารถ)13.สาย รอ.3013ช่วง กม.ที่ 24+850 -24+950 (บ.หนองขาม ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ) น้ำท่วมผิวจราจรสูง c.30 ม.
สัญจรผ่านได้ (สายทางในความรับผิดชอบของ บทช.สุวรรณภูมิ)

14.สาย รอ.5069 ช่วงที่ 1 กม.ที่ 6+100-6+600(บ.โพธิ์ชัน-บกุดเรือ ต.นางาม อ.เสลภูมิ) น้ำท่วมผิวจราจรสูง 0.20 ม.

สัญจรผ่านได้ ช่วงที่ 2 กม.ที่ 8+000 – 8+200 (บกุดเรือ-บ.โพธิ์ตากต.นางาม อ.เสลภูมิ) น้ำห่มผิวจราจรสูง 0.20 ม.

สัญจรผ่านได้ ช่วงที่3กมที่8+800 -9+025 (บ.กุดเรือ-บ.โพธิ์ตาก ต.นางาม อ.เสลภูมิ)น้ำท่วมผิวจราจรสูง 0.20 ม.

สัญจรผ่านได้ ช่วงที่ 4 กม.ที่ 11+150 – 11+250 (บ.โพธิ์ตาก ต.นางาม อ.เสลภูมิ) น้ำไหลกัดเซาะคันทางและบิริเวณท่อ

ลอดเดิม สัญจผ่านได้ และช่วงที่5 กม.ที่ 12+600 – 13+500 (บ.โพธิ์ตาก ต.นางาม อ.เสลภูมิ) น้ำไหลกัดเซาะไหล่ทาง

ชำรุดเสียหาย สัญจรผ่านได้ (สายทางในความรับผิดชอบของ บทช.อาจสามารถ)

15. สาย รอ.3063 ช่วงที่ 1 กมที่ 3+600 – 3+900 (บ.เมืองสรวง-บผ็ อ.เมืองสรวง) น้ำไหลกัดเซาะผิวทาง สัญจรผ่าน

ได้ และช่วง กมที่2 กม.ที่ 6+200 – 6+500 (บ.หนองหมู – บ.ตำ) น้ำกัดเซาะผิวจราจชำรุดเสียหาย สัญจรผ่านได้ (สาย

ทางในความรับผิดชอบของ บทช.อาจสามารถ)

16.สาย รอ.3041ช่วง กม.ที่ 4+600 -6+600 (บ.ป้ายาง- บ.คอนแตง อ.เกษตรวิสัย) น้ำท่วมผิวจราจรสูง 0.30 ม. สัญจร

ผ่านได้ (สายทางในความรับผิดชอบของ บทช.เกษตรวิสัย)

17.สาย รอ.3036 ช่วงที่ 1 กม.ที่ 2+650 -2+850 (บ.ดงเมืองจอก ต.บ้านคู่ อ.เมืองสวง) น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรและ

คันทาง สัญจรผ่านได้ และช่วงที่2 กมที่ 14+950 – 15+400 (บ.น้ำเงินต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ) น้ำไหลกัดเซาะผิว

จราจรชำรุดเสียหาย สัญจรผ่านได้ (สายทางในความรับผิดชอบของ บทช.อาจสามารถ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายก้องพิภพ อารยรังศรี

ผอ.ขทช.ร้อยเอ็ด

โทร. 092-595-9626

%d bloggers like this: