วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WIL)

โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WIL)

วันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WIL) “การสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการ” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะผู้ประกอบการและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาระหว่างผู้ประกอบการ นักศึกษา และคณาจารย์ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องทองกวาว สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: