วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 แนะนำให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไยง่ายๆ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 แนะนำให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไยง่ายๆ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

ทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไยง่ายๆ ในช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย ได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ขอแนะนำให้เกษตรกรทำการตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มพร้อมกันไป เพื่อเตรียมต้นลำไยให้สมบูรณ์ พร้อมที่จะให้ผลผลิตในฤดูกาลต่อไป สำหรับกิ่งและใบลำไยหลังการตัดแต่งนั้น สามารถทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยเพื่อคุณภาพได้

นายดำรงค์ จินะกาศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อ.แม่ทา จ.ลำพูนและเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.) การผลิตลำไยคุณภาพ อ.แม่ทา จ.ลำพูน กล่าวว่า การทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไยจากกิ่งและใบลำไยนี้ ไม่ต้องลงทุนสูงและประหยัดแรงงาน ไม่ต้องขนย้าย อีกทั้งประหยัดการให้น้ำประมาณร้อยละ 50 ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงประมาณร้อยละ 30 เก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินได้นาน รวมทั้งลดปัญหาหมอกควันจากการเผากิ่งและใบลำไย เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ได้ดี โดยสังเกตได้จากมีไส้เดือนดินและเพิ่มปริมาณมากขึ้น ดินร่วนซุย รากฝอยแตกใหม่มาก สามารถดูดกินธาตุอาหารได้ดี ทำให้ต้นลำไยสมบูรณ์แข็งแรง ในกรณีที่เกษตรกรจะทำลำไยนอกฤดู การลาดสารจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยวิธีการทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไย

โดยวิธีการทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไย หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ให้เกษตรกรทำการตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่ม จากนั้นนำกิ่งลำไยที่ได้จากการตัดแต่ง ตัดเลาะใบแล้ววางกิ่งเรียงรอบต้นลำไย จากทรงพุ่มเข้าหาโคนต้น และกวาดใบลำไยมากองทับกิ่งลำไย พร้อมทั้งโรยปุ๋ยคอกกับเชื้อ พ.ด บนกองของกิ่ง/ใบลำไย ทำแบบนี้หลายๆชั้น และให้น้ำโดยสปริงเกอร์หรือสายยางบีบปลายรดให้กระจายทั่วกองปุ๋ยหมัก จะทำให้น้ำซึมผ่านลงตามช่องว่างของกิ่งที่วางเรียงกัน ทำให้กองปุ๋ยหมักไม่เกิดความร้อน เมื่อน้ำซึมลงดิน ก็สามารถเก็บความชื้นได้ดีเพราะมีใบลำไยกลบคลุมอยู่ หลังจากนั้นให้น้ำทุก 7 – 10 วัน ประมาณ 6 – 8 เดือน กิ่งและใบลำไยก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักอย่างดี เพิ่มธาตุอาหารให้แก่ต้นลำไย


เกษตรกรชาวสวนลำไยที่สนใจการผลิตลำไยคุณภาพและการลดต้นทุนด้วยการทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไยจากกิ่งและใบลำไยหลังการตัดแต่งกิ่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โทร.053 – 511120 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน โทร.053 – 976569 หรือนายดำรงค์ จินะกาศ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.) การผลิตลำไยคุณภาพ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โทร.081 – 7247327.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: