วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยเหตุอุทกภัย ร่วมกันซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำน้ำฝาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยเหตุอุทกภัย ร่วมกันซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำน้ำฝาง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” รวมกันซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำน้ำฝาง ของหมู่บ้านนิคม ตำบลเวียง อำเภอฝาง โดยมีส่วนราชการ, หน่วยงานสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือในการดำเนินการด้วย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอฝาง ลงพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำน้ำฝาง ของหมู่บ้านสระนิคม หมู่ที่ 20 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีฝ่ายปกครองอำเภอฝางสนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และได้ทำการตัดไม้ไผ่ทำเป็นหลักและบรรจุทรายในกระสอบเพื่อซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่ชำรุด ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้นำรถแม็คโครสนับสนุนการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำดังกล่าวและประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

%d bloggers like this: