คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่ จุดที่ 4

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่
จุดที่ 4

ติดตาม รับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หารือร่วมกัน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเกษตรกรแบบนาแปลงใหญ่ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ขาดวัสดุ/เครื่องจักรที่จำเป็นในการผลิตและแปรรูป ชาวบ้านไม่มีประสบการณ์/ทักษะด้านการตลาด ไม่มีโรงสีรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ณ ศาลาประชาคมบ้านฝั่งแดง ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร โดยมีนายโพธิ์ทอง โพธิราช ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ และชาวบ้านร่วมหารือ

ทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ วิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป
สำหรับคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
(1) พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(2) พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต รองประธานกรรมการ คนที่สอง
(3) นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานกรรมการ คนที่สาม
(4) นายเกียว แก้วสุทอ กรรมการ
(5) นายจรินทร์ จักกะพาก กรรมการ
(6) พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน กรรมการ
(7) นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน กรรมการ
(8) พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมการ
(9) รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ
(10) พลเอก สนธยา ศรีเจริญ กรรมการ
(11) นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ กรรมการ
(12) พลเอก ประสาท สุขเกษตร กรรมการ
(13) ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี กรรมการ
(14) นายคำนูณ สิทธิสมาน กรรมการ
(15) นางจินตนา ชัยยวรรณาการ กรรมการ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน