จบแล้ว !! สูงวัยแห่งโรงเรียนแหลมฉบัง รับใประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต รุ่นที่ 1

จบแล้ว !! สูงวัยแห่งโรงเรียนแหลมฉบัง รับใประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต รุ่นที่ 1

จบแล้ว !! สูงวัยแห่งโรงเรียนแหลมฉบัง รับใประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต รุ่นที่ 1

ที่ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 พร้อมด้วย น.ส.แจ่มจันทร์ อินนิวัตร์ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยวิศวกรรมแหลมฉบัง ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิศวกรรมแหลมฉบัง นางพรรณพรรษ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3, คณะครู และนักเรียนสูงวัย เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญชีวิต เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนจบหลักสูตรดังกล่าว
นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนแหลมฉบังสูงวัย เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการ แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสังคม ให้ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านศาสนาจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านเศรษฐกิจภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข ภายใต้หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญชีวิต รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โดยการเรียนการสอนทุกวันอังคาร รวมจำนวน 30 สัปดาห์ ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 80 ราย

%d bloggers like this: