วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รัอยเอ็ด- ” ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง”

รัอยเอ็ด- ” ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พนักงานไข้หวัดนก พนักงานจ้างเหมา ช่วยงานด้านสัตว์ปีก และพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรที่ประสบอุทกภัยน้าท่วม พร้อมทั้งค้นหาสัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติ และเฝ้าระวังโรคสัตว์ในสัตว์ปีกและสุกร พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือนให้เข้าระบบ Good Farming Management
(GFM) และให้ความรู้พร้อมคำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือหากพบอาการผิดปกติ(ตามเอกสารที่แจก) ในสุกร ให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป และได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ
ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองจำนวน 4,548 ตัว 177 ราย ไก่ไข่ 402 ตัว 9 ราย เป็ด 320 ตัว 18 ราย ไก่งวง 7 ตัว 1 ราย และสุกร 142 ตัว 15 ราย จากการค้นหาและตรวจเยี่ยมไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วยผิดปกติ

ขอขอบคุณเครดิตข้อมูล
นางสาวสุดารัต ทาระคำ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
เลขที่ตำแหน่ง 3615 ผู้รายงาน
//////////////
ศรีไพร ทูลธรรม:รายงาน
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: