วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี ได้จัดการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 “เกษตรดิจิทัล”

นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี
ได้จัดการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562
“เกษตรดิจิทัล”

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.
ณ บริเวณลานอาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
การจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ มีที่มา และวัตถุประสงค์ ในการจัดงานอย่างไร คะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้ริเริ่มจัดงานนิทรรศการเผยแพร่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร โดยใช้ชื่อว่า “งานเกษตรบางพระแฟร์” ขึ้นในเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2535 เมื่อครั้งยังมีฐานะเป็น คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาร่วมแสดงในงาน ทำให้เป็นที่สนใจของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี รวมถึงประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาชมงานและกิจกรรมทั้งหลายที่จัดไว้ในงานเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยได้พัฒนาให้งานนี้ เป็นที่จัดแสดงความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ เทคโนโลยีทางการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ วิทยาการที่ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในภาคตะวันออก

 

%d bloggers like this: