วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ม.พะเยาฯ สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ด้วยมือเรียวรอเกี่ยวรวง

ม.พะเยาฯ สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ด้วยมือเรียวรอเกี่ยวรวง

นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกัน ลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้การเกี่ยวข้าวด้วยมือ จากประสบการณ์จริง จากชาวนาโดยตรง ที่ แปลงนาวิสาหกิจชุมชน อิ่นศิริโชค หมู่บ้านสันป่าหนาด เลขที่ 214 หมู่ 8 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 60 คน ร่วมกัน ลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้การเกี่ยวข้าวด้วยมือ จากชาวนาโดยตรง อีกทั้งทั้งยังเป็นการ สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในท้องถิ่น

ดร.คุณากร ขัติศรี (อ.ขุน) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า กิจกรรม เกี่ยวข้าว-เอาแป้ง-มาแปรรูป เริ่มขึ้นตั้งแต่การปลูกข้าว จนข้าวตั้งท้อง ออกรวง พร้อมเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ได้จะถูกนำไปแปรรูปเป็นแป้งข้าว เพื่อที่จะให้นิสิต นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นวิชาที่เปิดกว้างทางความคิดในการแปรรูปผลิภัณฑ์ใหม่ๆ โดยการปลูกข้าวครั้งนี้ใช้พันธุ์ข้าวเหนียวก่ำล้านนาพะเยา โดยมีนิสิตนักศึกษา ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 60 คนเข้าร่วมกิจกรรมการเกี่ยวข้าวในวันนี้

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฝึกความอดทน เรียนรู้กระบวนการปลูกข้าว เกี่ยวข้าวจริง และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนิสิตเองด้วยพร้อมทั้ง ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในท้องถิ่นท้องที่ โดยการใช้กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนิสิตเป็นสื่อกลาง การได้พานิสิตออกนอกพื้นที่ให้เจอประสบการณ์จริง จะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อตัวนิสิต อีกทั้งยังได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเปิดวิสัยทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อตัวนิสิตนักศึกษาเองด้วย

 

%d bloggers like this: