นายอำเภอศรีราชา ประกอบพิธีปักเขตพระราชทาน วิสุงคามสีมา วัดเขาน้ำซับสิทธิวนาราม

นายอำเภอศรีราชา ประกอบพิธีปักเขตพระราชทาน วิสุงคามสีมา วัดเขาน้ำซับสิทธิวนาราม

ที่บริเวณอุโบสถ วัดเขาน้ำซับสิทธิวนาราม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ได้เป็นประธานอ่านประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา ในการประกอบพิธีปักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมา ขนาดกว่า 20 เมตร ยาว 40 เมตร บริเวณโดยรอบพระอุโบสถ โดยมี พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา, พร้อมด้วย เจ้าอาวาส วัดเขาน้ำซับสิทธิวนาราม พระเจกิอาจารย์จาก 9 วัดในเขตพื้นที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สวดเจริญพระพุทธมนต์ และมี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้การจัดพิธีปักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมาถือว่าเป็นการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้นโดยให้นายอำเภอที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ของชาวบ้านในพื้นที่ ตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

%d bloggers like this: