รพ.ลานนา จัดอบรม “ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค”กลุ่มพนักงาน ประจำปี 62

รพ.ลานนา จัดอบรม “ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค”กลุ่มพนักงาน ประจำปี 62

รพ.ลานนา จัดอบรม “ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค”กลุ่มพนักงาน ประจำปี 62

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ร่วมกับ คณะกรรมการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานนา หัวข้อเรื่อง “ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค” วิทยากรโดย คุณภัณฑิรา ตาสา พยาบาลอาชีวอนามัย หัวหน้าแผนกเวชระเบียน , คุณสุธีรา ตันติสันถวพงศ์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลลานนา คณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานโรงพยาบาลลานนาทุกระดับ ที่ภายหลังจากการตรวจร่างกายประจำปีแล้ว จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงคือ มี BMI มากกว่า 23 kg/m โดยแบ่งการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้

วัตถุประสงค์ก็เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่พนักงานของโรงพยาบาลลานนา ที่มีภาวะเสี่ยง ได้มีความรู้ในเรื่องของการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และการมีสุขภาพจิตที่ดี ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากภาวะโรคอ้วน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

%d bloggers like this: