ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดเชียงรายพบปะสันถวะกระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การในทุกมิติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดเชียงรายพบปะสันถวะกระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การในทุกมิติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดเชียงรายพบปะสันถวะกระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การในทุกมิติ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ Mr. Georg Schmidt (นายเกออร์ท ชมิดท์) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะสันถวะ กระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์ในทุกมิติของการพัฒนา ความร่วมมือ และความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเช้าวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นางรัชนี นุชพุ่ม ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายสงกรานต์ มูลวิจิตร ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นางสาวเกศริน พนารังสรรค์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงราย นางรัชนี นุชพุ่ม ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายธนิสร กระฎมพร รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมให้การต้อนรับและสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเจริญความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีประจำประเทศไทยกับจังหวัดเชียงราย และมี ดร.ปรารถนา คอฟฟิน เป็นล่ามแปลภาษา ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 เพื่อศึกษาภูมิประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษาสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ การค้า และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย

ในโอกาสที่ Mr.Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย เดินทางมาพบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพบปะสนทนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและวัฒนธรรม ซึ่งให้ความสนใจในด้านวัฒนธรรมล้านนาเป็นอย่างมาก โดยส่วนตัวนิยมการชมธรรรมชาติ เดินป่า พบปะชาวไทยภูเขาบนที่สูง ซึ่งมีประสบการณ์ที่เคยได้มีโอกาสมาเยือนเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาในขณะยังกำลังศึกษาอยู่ที่เมืองฮ่องกง

สำหรับการในครั้งนี้ ตนมาในฐานะนักการทูต ซึ่งมีความสนใจสังคมไทย ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว มีความมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือจากเชียงใหม่มายังจังหวัดเชียงรายให้มากยิ่งขึ้น

ในโอกาสที่รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการดำเนินงานด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อมมาครบ 10 ปี จึงตัดสินใจเดินทางมายังจังหวัดเชียงราย เพราะมีผลงานและข่าวสารด้านการพัฒนาและความเป็นมืออาขีพที่โดดเด่นมาก การเดินทางมาจึงมุ่งส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากลที่จังหวัดเชียงรายมีความเป็นมืออาชีพอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ด้านความสนใจในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว จึงสนใจที่จะมาพบปะหารือในมาตรการการให้สัญชาติแก่กลุ่มชาติพันธุ์ ผลกระทบของค่าเงินบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการท่องเที่ยวเชื่อมโยงของอาเซียน ตนเองมีความสนใจในด้านวัฒนธรรมอาหารไทย โดยเฉพาะขนมไทย รวมถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงรายในทางธุรกิจ อุตสาหกรรม งานวิจัยของสถานบันการศึกษาแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เส้นทางการคมนาคมขนส่ง การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การพัฒนาที่ดินทางการเกษตร อีกทั้ง ผลกระทบจากการสร้างกาสิโนในเมืองประเทศเพื่อนบ้านตามริมชายแดน การปราบปรามยาเสพติด ผลประโยชน์ และความมั่นคงตามแนวชายแดนอีกด้วย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ตอบข้อหารือในภาพรวมด้วยว่า สถานการณ์ปัจจุบันเข้าสู่ฤดูหนาว มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แผ่ความเย็นลงมา ส่งผลให้ประชาชนเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต และเตรียมจัดการพื้นที่โดยการเผา ทำให้สภาพอากาศเกิดภาวะเรือนกระจก หากหมอกควันที่ปกคลุมไม่สลายกระจายลง จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ช่วงต้นปีจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น แต่หากเกิดน้อยลงทำให้การสลายของฝุ่นละอองทำได้ยาก จึงเริ่มส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้นในทุก ๆ ปี เราจึงห้ามเผาในที่ป่าตลอดทั้งปี และขอความร่วมมืองดการเผาทุกชนิดลงในที่โล่งแจ้ง เพื่อลดการสะสมหมอกควันในระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน ด้วยการส่งเสริมให้ทำปุ๋ยหมัก เดือนตุลาคม-ธันวาคม เราได้เริ่มออกรณรงค์ด้วยกำลังจิตอาสาพระราชทาน 150,000 คน ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม จะคุมพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดหมอกควัน ส่วนมาตรการการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแก่กลุ่มชาติพันธุ์ก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีหลักฐานยืนยันได้ทุกราย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนียังให้ความสนใจต่อการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำสากลในภูมิภาค การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเสนอแนะการบริหารจัดการแม่น้ำไรน์ในเยอรมันนีที่ใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับอาเซียนได้ด้วย

ทั้งนี้ การได้เข้าแนะนำตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ทำความรู้จักกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงราย จึงเป็นนิมิตหมายที่ดี และได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขี้นในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน ของทุกปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยส่งผลดีต่อการกระชับความร่วมมือ ผสานความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจที่ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ซึ่งประเทศไทยพร้อมเร่งผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ โดยกำหนดเป็นมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 20 จากการดำเนินงานตามปกติ (BU) ในปี พ.ศ. 2573 ภายใต้เเผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NDC) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างประเทศไทยเละเยอรมนี จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว และขยายกรอบความร่วมมือร่วมกันต่อไป และในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี ที่นับเป็นโอกาสอันดีในการนำเสนอประสบการณ์การทำงาน และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานในโครงการที่ผ่านมาและโครงการที่กำลังดำเนินงาน รวมถึงเผยเเพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ในอนาคตร่วมกัน

จากนั้น คณะมีกำหนดจะเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อหารือเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษาที่สำคัญต่อไป
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
03/12/62

%d bloggers like this: