สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดปฐมนิเทศโครงการจัดทำแผนหลัก การจัดทำผังน้ำ พื้นที่ผังน้ำตัวอย่าง พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี และประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดปฐมนิเทศโครงการจัดทำแผนหลัก การจัดทำผังน้ำ พื้นที่ผังน้ำตัวอย่าง พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี และประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

** สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดปฐมนิเทศโครงการจัดทำแผนหลัก การจัดทำผังน้ำ พื้นที่ผังน้ำตัวอย่าง พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี และประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

**ที่ห้องประชุมมณีทิพย์ โรงแรม นิว แทรเวิล ลอดจ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ พื้นที่ผังน้ำตัวอย่าง พื้นที่ลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำจันทบุรี โครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ จากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้มีความต้องการใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว.การอุตสาหกรรม การเกษตร ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ตันน้ำ ที่มีความสำคัญในการเก็บกักและชะลอปริมาณน้ำหลาก มีการรุกล้ำพื้นที่ลำน้ำ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่ามากขึ้น ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อภาพรวมจำนวนมาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) จึงได้จัดให้มีโครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำฝังน้ำ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและเพื่อให้การดำเนินการจัดทำฝังน้ำเป็นไปตามที่กำหนด สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช)จึงได้ว่าจ้างม.เกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่ปรึกษา ดำเนินงานโครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางวิธีการศึกษา การจัดทำฝังน้ำที่เหมาะสม เพื่อกำหนดรูปแบบ แผนที่ผังน้ำให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและใช้ประโยชน์ได้ และเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตการศึกษาการจัดทำฝังน้ำของลุ่มน้ำต่างๆ คาดว่าแล้วเสร็จในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พศ. 2563 และได้คัดเลือกพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำตัวอย่าง เพื่อจัดทำผังน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีองค์ประกอบของผังน้ำ
ครบถ้วน และมีความน่าสนใจในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้

/สุปราณี แก้วหุง จันทบุรี

%d bloggers like this: