พมพ. ทรภ. 1 ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคง 11 จว. ฝั่งทะเลอ่าวไทย

พมพ. ทรภ. 1 ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคง 11 จว. ฝั่งทะเลอ่าวไทย

พมพ. ทรภ. 1 ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคง 11 จว. ฝั่งทะเลอ่าวไทย

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1(ประธาน พมพ.ทรภ.1/ผบ.ทรภ.1) มอบหมายให้ พลเรือตรี สมบัติ นาราวิโรจน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบแผนงานที่ร่วมบูรณาการ ตามแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงฯ และผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านความมั่นคง ประจำปี งบประมาณ 2563 ตลอดจนเพื่อสร้างความคุ้นเคยและสร้างความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงฯ เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมกิจการชายแดนทหาร และผู้แทนจากจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ของทัพเรือภาคที่ 1 รวม 11 จังหวัด เข่าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรม The Siamese Hotel Pattaya อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าวจาก แผนก ปจว./ปชส.กพร. บก.ทรภ.1

%d bloggers like this: