วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตราด/เกษตรอำเภอคลองใหญ่ ร่วมเกษตรจังหวัดตราด และหน่วยงานภาคี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ

ตราด/เกษตรอำเภอคลองใหญ่ ร่วมเกษตรจังหวัดตราด และหน่วยงานภาคี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ

วันที่ 7 ก.พ. 63 นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย ปลัดอาวุโสอำเภอคลองใหญ่ ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดในจังหวัดตราด จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

นายภูวพงษ์ ระวังชื่อ เกษตรอำเภอคลองใหญ่ กล่าวว่า ตามที่กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ 1 จุด พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในภาคเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ และกำหนดให้ศูนย์หลักและศูนย์เครือข่ายจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ ภูมิปัญญาที่เหมาะสม และเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของตน สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น โดยมีสถานีถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับเกษตรกร และเยาวชนที่ร่วมงานได้เรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการผลิตทุเรียนคุณภาพ ฐานการใช้ธาตุอาหารเสริม ฐานเชื้อรามหัศจรรย์ป้องกันโรคพืช และฐานการวิเคราะห์ดิน ไม่สิ้นเปลืองปุ๋ย นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจสารเคมีในเลือด รวมทั้งความรู้ในเรื่องการทำบัญชีฟาร์ม การวมกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม ให้บริการผู้เข้าร่วมงานนี้ อีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ. ตราด

%d bloggers like this: