วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีส่งมอบบ่อน้ำโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

วันที่ 14 มิถุนายน 2663 เวลา 10.00-12.00 นาฬิกา ณ หนองหวาย หนองน้ำสาธารณ หนองจาน ตำบล ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีส่งมอบบ่อน้ำโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

โอกาสนี้ ดร.รณวริทธิ์ ได้ประสานงานกับสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ซึ่งมีหลวงพ่อสมาน สิริปัญญา เป็นประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ และสมาคมวินาศภัยไทยจัดทำโครงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ซึ่งการปฏิบัติงานในพื้นที่นี้ ทางสถาบันฯ ได้คัดเลือกตำบลดูกอึ่งและตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ โดยโครงการเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 18,920,000 บาท

ทำการขุดธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด ขนาด 40X40 เมตร รวม 35 แห่ง บ่อปิด 3,060 แห่ง รวม 3,095 แห่ง ส่งผลให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการบริโภคเต็มพื้นที่ ซึ่งปกติพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แห้งแล้งในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ทางสถาบันฯ จึงได้ส่งมอบบ่อน้ำภายใต้โครงการฯ ให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันของชุมชน และให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันบำรุงรักษาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: