วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ บริเวณโครงการก่อสร้างฝายห้วยไผ่แดง บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ โดยมีพ.จ.อ.ชัยวิวัฒน์ เบญมาตย์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอคำชี , นายวรพล ฉวีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมุกดาหาร , นายบุญธรรม สุพร ผู้ใหญ่บ้านแฝก ม.10 ต.โพนงาม , นายสมรัก โสดา ผู้ใหญ่บ้านแฝก ม.7 ต.โพนงาม และนายควร สุพร เจ้าของแปลงนาข้างเคียง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน

ด้วยโครงการชลประทานมุกดาหาร ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านให้ก่อสร้างฝายห้วยไผ่แดง เพื่อเก็บกักน้ำ เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ จากราษฎรบ้านโพนงาม ฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมกับโครงการชลประทานมุกดาหาร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่พบว่า สภาพลำห้วยบริเวณหัวงาน มีขนาดความกว้างประมาณ 10 เมตร มีความลึกจากตลิ่งถึงท้องลำน้ำประมาณ 1.50 – 2.0 เมตร สภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสมที่จะก่อเป็นฝาย จึงได้จัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น สำรวจภูมิประเทศ ออกแบบ และเริ่มต้นก่อสร้าง เดือนพฤษภาคม 2562 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2562 รวมเวลา 150 วัน งบประมาณในการก่อสร้าง 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ฝายห้วยไผ่แดง เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาด กว้าง 8 เมตร ความสูง 4 เมตร ความยาว 24 เมตร ขุดลอกลำห้วยด้านเหนือน้ำ บริเวณหัวงานและลำห้วยไปจนถึงต้นน้ำ ความยาวรวม 300 เมตร ฝายห้วยไผ่แดง สามารถทดน้ำและเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำสำหรับเป็นน้ำต้นทุนสำหรับทำการเกษตรในฤดูฝน ประมาณ 260 ไร่ ฤดูแล้ง ประมาณ 10 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับเป็นแหล่งอาหารให้แก่ราษฎรในพื้นที่ เป็นแหล่งน้ำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ

โครงการก่อสร้างฝายห้วยไผ่แดง บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็นโครงการภายใต้การกำกับของ ของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในเรื่องการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ยังประโยชน์แก่ราษฎรบ้านโพนงามและหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวนกว่า 200 ครัวเรือน ประชากร 1,050 คน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: