อุบลราชธานี….นายอำเภอเดชอุดมมอบบ้านหลังที่ 15 ให้ชาวบ้านที่ยากไร้….

อุบลราชธานี….นายอำเภอเดชอุดมมอบบ้านหลังที่ 15 ให้ชาวบ้านที่ยากไร้….

📣อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
-วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 2 บ้านหนองยาว ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด รองนายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนชาวตำบลแก้ง ร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านบุญกุ้มข้าวใหญ่-กาชาด-ราชสีห์ -พชอ.ยิ้ม ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและไม่มีที่อยู่อาศัย หลังที่ 15 ก่อสร้าง

โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการให้แก่ครอบครัวของนายแสงทอง บุญเจือ อายุ 47 ปี ซึ่งมีฐานะยากจน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนบุญกุ้มข้าวใหญ่และกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จำนวน 30,000 บาท กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและบุตรชายของนายแสงทอง บุญเจือ สนับสนุนงบประมาณ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 45,000 บาท แรงงานก่อสร้างจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวดังกล่าวด้วยและได้ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

ภาพข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์

%d bloggers like this: