คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม จัดเสวนาเรื่อง “สภาองค์กรคนดี”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม จัดเสวนาเรื่อง “สภาองค์กรคนดี”

โดยมี นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีสมาชิกวุฒิสภา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมในการเสวนา
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างคุณธรรมให้แก่คนไทยให้เป็นสังคมแห่งความดีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทย โดยเฉพาะในด้านการขับเคลื่อนหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังอยู่ในจิตสำนักของคนไทยให้เกิดความรัก ความภูมิใจ ในความเป็นคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขณะที่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่ต้องเน้นและสร้างให้ทุกคนมีคือ ความดีงาม ความเป็นระเบียบ ความพอเพียง และความอ่อนน้อมถ่อมตน การไม่ขัดแย้ง โดยยึดหลักพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องความรู้รักสามัคคี หลักศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา สุดท้ายพระปฐมพระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างสังคมที่ดีต่อไป

ในการจัดเสวนาครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย คนดีสังคมดี คนดีมีโอกาส คนดีสุขภาพดี คนดีเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คนดีคิดดี ทำดี และคนดีรักเรา รักชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์กรคนดี โดยเฉพาะแนวทางการสร้างเครือข่ายองค์กรคนดีผ่านการขับเคลื่อนหลักคุณธรรม 5 ประการ เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติ เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับคนไทยทั้งประเทศที่จำเป็นจะต้องอาศัยเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถบูรณาการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: