วันจันทร์ ที่ 18 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด

เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดราชบุรี และรับฟังข้อคิดข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำเสนอแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด การนำยุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดที่เป็นรูปธรรม โดยกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรีเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดสู่เมืองเกษตรสีเขียวในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ขณะที่ นายเกียรติศักดิ์ มากหมู่ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ร่วมชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาการคืนเงินประกันไฟฟ้าให้กับประชาชนได้รับทราบ

โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดราชบุรี พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

จากนั้น เวลา 11.00 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ประกอบด้วย กลุ่ม Young Smart Farmer กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรปลอดภัย โอกาสนี้ คณะได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับประชาชนในพื้นที่ด้วย สำหรับข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ วุฒิสภาจะนำไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: