ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

นำคณะประชุมร่วมกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมถึงภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยมี นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของการจัดรูปที่ดินว่าเป็นวิธีการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเปิดพื้นที่ตาบอด ซึ่งไม่มีถนนและไฟฟ้าเข้าถึง

ให้กลับมามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เกิดประโยชน์กับประชาชน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในหลายประเด็น พร้อมสนับสนุนแนวคิดการจัดผังเมืองรอบแนวรถไฟฟ้า ขณะเดียวกันได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ โดยดูจากความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทราบก่อนการประชุม ซึ่งเป็นอีก 1 วิธีที่จะช่วยให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวสารความคืบหน้าของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ไปสู่ประชาชนได้

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: