วันจันทร์ ที่ 18 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายณรงค์ อ่อนสอาด พลเอกทวีปเนตรนิยม นายปิยะพันธ์ นิมมานเหมินทร์ และคณะทำงานติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือตอนบน

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะวันกังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกวุฒิสภา

ประกอบด้วย นายณรงค์ อ่อนสอาด พลเอกทวีปเนตรนิยม นายปิยะพันธ์ นิมมานเหมินทร์ และคณะทำงานติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ร่วมหารือรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ได้เดินทางไปติดตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอแม่แตง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับทราบครั้งนี้จะได้นำมาศึกษาและรายงานต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) เพื่อดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: