ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ นางทัศนา ยุวานนท์ กรรมาธิการ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส และคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนดังกล่าว ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: