ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ นางทัศนา ยุวานนท์ กรรมาธิการ และนางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส และคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ และติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อจัดสรรให้กับกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีดำเนินโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี รวมถึงงบประมาณ โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายรัตนะ วรบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 นครราชสีมา นางคันธมาสิณี หงส์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ นางอารยา ศิริทิพย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: