ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์วุฒิสภา ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา จัดโครงการอบรมการจัดทำและตัดต่อคลิปวีดีโอ (รุ่นที่ 1)

โดยมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์วุฒิสภา กล่าวรายงาน
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอบคุณคณะอนุกรรมการฯ ที่ให้ความสำคัญในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ ให้แก่ สมาชิกวุฒิสภา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา และผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีที่วุฒิสภาได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และผลงานของวุฒิสภา รวมถึง การเผยแพร่ผลงานของสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นที่รู้จัก น่าสนใจ และได้รับความนิยมในสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Youtube หรือ Line Application

และเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขณะที่ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และสมาชิกวุฒิสภาทางสื่อต่างๆ และเกิดเครือข่ายในการเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการอบรมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อบรมการจัดทำและตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ และการอบรมการจัดทำและตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยคอมพิวเตอร์พีซี นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านการตัดต่อ การถ่ายภาพเบื้องต้น การจัดองค์ประกอบ งานวีดีโอ และฝึกปฏิบัติการตัดต่อวีดีโอ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: