นายคำนูณ สิทธิสมาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงผลการประชุมว่า ในการประชุมวุฒิสภา วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563

นายคำนูณ สิทธิสมาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงผลการประชุมว่า ในการประชุมวุฒิสภา วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563

*** สรุปผลการประชุมวิปวุฒิสภา ***

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายคำนูณ สิทธิสมาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงผลการประชุมว่า ในการประชุมวุฒิสภา วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563

นี้ ที่ประชุมเห็นควรให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 42 คน เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจะได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
สำหรับการพิจารณาสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 นั้น
กำหนดให้คณะกรรมาธิการสามัญประจาวุฒิสภาท่ีรับผิดชอบระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 แผนแม่บท อภิปรายประเด็นละ 15 นาที ในการประชุมวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 และให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายตามลำดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คนละ 10 นาที ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
http://vcloud.senate.go.th/index.php/s/QgHa3gA6znphzpK/download

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: