วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ อาคารบางซื่อจังชั่น ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เขตจตุจักร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ อาคารบางซื่อจังชั่น ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เขตจตุจักร คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital Platform) “One Country One Platform”

โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
พลเอก อกนิษฐ์ กล่าวว่า การปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐ ให้มีมาตรฐาน ทันสมัย เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นประเด็นปฏิรูปที่คณะกรรมาธิการให้ความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย มีข้อมูลจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเชื่อมกันได้ เพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกัน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการได้ พร้อมเน้นย้ำว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ Thailand 5.0 ดังนั้น จึงควรมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมารองรับ
ด้านรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการปรับปรุง พัฒนาระบบ และการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ กล่าวว่า ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม “One Country One Platform” จะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนภาครัฐในการต้องทำบัตรต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้อย่างมหาศาล

นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนายังมีวิทยากรบรรยายเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “One Country One Platform” อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา ตุงคัษฐาน นำเสนอเรื่อง การศึกษารูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการภาครัฐทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นายวุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ นำเสนอเรื่อง โครงการ National Card IDX เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการบริการดิจิทัลระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน และนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย นำเสนอเรื่อง ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความสำคัญกับภาคเอกชน โดยก่อนจบการสัมมนา ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อาทิ การนำเสนอประโยชน์ของ “One Country One Platform” ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
ทั้งนี้ บริเวณหน้าห้องสัมมนาได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: