วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ชุมชนบ้านแม่มอญ จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

ลงพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงราย นำโดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะประชาชนชุมชนแม่มอญเพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานของบ้านแม่มอญ รับทราบการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวโพดเป็นพืชยืนต้นในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนเพื่อลดปัญหาการเผาไหม้ วัสดุที่เหลือใช้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน

รับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่สู่การปลูกระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนโดยผู้แทนมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ รับทราบการปลูกกาแฟอาราบิก้าบนดอยแม่มอญซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งกาแฟคุณภาพของจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฯร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ อาทิ การพัฒนาสินค้ากาแฟบ้านแม่มอญสู่สากล การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในพื้นที่ เป็นต้น โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่ารายการจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการพบปะผู้แทนจากประชาชน คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: