วันจันทร์ ที่ 18 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.20 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

โดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหมอกควัน เรื่องการปลูกพืชทดแทนพืชเชิงเดี่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาป่า เรื่องข้อกฎหมายในการพัฒนากว๊านพะเยา

และเรื่องการท่องเที่ยว โดยมี รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา คณบดีและคณะอาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับ ไปสานต่อเจตนารมณ์อันนำไปสู่การสัมฤทธิ์ผลของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา รวมถึงบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: