วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ร้อยทองรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ร้อยทองรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จัดประชุมร่วมกับศิลปินพื้นบ้านโนราและหนังตะลุง

โดยมีคณะสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายสมชาย เสียงหลาย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มศิลปินพื้นบ้านโนราและหนังตะลุงในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และนำเอาประเด็นปัญหา

ข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมิติด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ภายใต้บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงการรับฟังปัญหาในการประกอบอาชีพของศิลปินพื้นบ้าน จากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: